2017-2018 Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. Títol propi de la UIB (39 ECTS)

Donar una formació bàsica, tant teòrica com pràctica, sobre l'anàlisi, la prevenció i la intervenció en situacions de conflicte, i la millora de la convivència als centres educatius, sempre tenint presents les circumstàncies socials i demogràfiques actuals, la normativa i les organitzacions socials i educatives, com també els nous mètodes d'intervenció, així com facilitar criteris i recursos per a la prevenció, planificació i gestió (afrontament i intervenció) en l'àmbit de la convivència als centres escolars.

Aquest curs està format per quatre mòduls, es poden cursar tots i obtenir el titol d'Especialista Universitari de 39 ECTS o sols alguns d'ells i obtenir la corresponent titulació.
(Vegeu el document adjunt)

Adreçat a

Totes les persones que estiguin interessades en qualsevol àmbit del conflicte juvenil i dels plans de convivència. Als professionals de diferents disciplines i professions: educadors socials, mestres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs o personal dels cossos de seguretat (nacionals, autonòmics i locals), per analitzar les situacions de conflicte en el context social i escolar i intervenir-hi.

Matrícula oberta!

Hi ha la possiblitat per matricularse-se al llarg de tot l'any, previa autorització de la direcció del curs.

Per a formalitzar la matrícula, cal que vos poseu en contacte amb nosaltres al 971259696 o uibtalent@fueib.org

Matrícula oberta