2017-2018 Especialista Universitari en Plans de Convivencia. Títol propi de la UIB (39 ects)

L'objectiu general del curs és donar una formació bàsica, tant teòrica com pràctica, sobre l'anàlisi, la prevenció i la intervenció en situacions de conflicte, sempre tenint present les circumstàncies socials i demogràfiques actuals, la normativa i les organitzacions socials i educatives, així com els nous mètodes d'intervenció.

Aquest curs està format per quatre mòduls. Es poden cursar tots i obtenir el titol d'Especialista Universitari de 39 ECTS o sols algun d'ells i obtenir-ne la corresponent titulació.

(Vegeu el document adjunt)

Adreçat a

Totes les persones que estiguin interessades en qualsevol àmbit del conflicte juvenil i dels plans de convivència.
Als professionals de diferents disciplines i professions: educadors socials, mestres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs o personal dels cossos de seguretat (nacionals, autonòmics i locals), per analitzar les situacions de conflicte en el context social i escolar i intervenir-hi.

Matrícula oberta