Curs de preparació de la part oral del nivell C1 de català

Preus

Personal PAS, PDI i alumnat de la UIB: 40 euros

Matrícula general: 75 euros

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi a un nombre mínim d'alumnes.

Només es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar l'anul·lació de la matrícula total o parcial aportant la documentació justificativa pertinent.

Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada
  • Situació de discapacitat sobrevinguda
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l'estudiant
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB a una altra universitat amb posterioritat a la matriculació
  • Denegació del visat
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional
     

* En cap cas no es tornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Curs, Cursos d'idiomes, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent