Curs de Català del nivell C2

Criteris d'avaluació

En haver acabat el curs, es farà un examen en què s'avaluaran les quatre destreses comunicatives, amb una part escrita (comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita) i una part oral (expressió oral i interacció).

Certificació

Per obtenir un certificat d'assistència al curs, cal haver assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions.

Per obtenir el certificat de nivell cal, a més d'haver assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions, aprovar l'examen.

Curs, Presencial, UIBTalent