2022-2023 Curs d'Anglès del nivell B2

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El Curs d'Anglès del nivell B2 reflecteix la competència i especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Opuscles i reconeixement dels cursos d'idiomes

Els cursos d'idiomes compleixen els paràmetres del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, si s'han superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior, estan reconeguts oficialment, segons l'Acord executiu 13652 del dia 6 d'octubre de 2020, pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020)

Més informació a: <https://seu.uib.cat/fou/ acord/13652/>

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent