Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

Els dijous i divendres de les 17 a les 21 hores.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal assistir al manco al 80% del total de les sessions

A més cal realitzar un treball de Fi de Màster on es desenvolupin les competències adquirides durant el màster relacionades amb alguna de les assignatures treballades. Sempre que sigui possible, s'ha de vincular el TFM a les pràctiques realitzades i ha de constar d'una anàlisi fonamentada i d’una proposta d’intervenció des del rol de mestre de suport.

Idioma

L'idioma vehicular serà el català i el castellà

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial