2022-2023 Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2023/24. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

L'objectiu general d'aquest màster és la formació de mestres de suport educatiu. En l’actualitat es necessiten mestres formats a tots els centres ordinaris, per tal d’aconseguir eliminar les barreres existents per a l’aprenentatge i donar una resposta adient  a les necessitats educatives i a les capacitats de tot l’alumnat.

D’acord amb l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: l’educació ha de ser de qualitat, inclusiva i equitativa i ha de promoure, a l’escola, el progrés i l’èxit de tot l’alumnat. Aquesta fita requereix, al context actual, prendre consciència i actuar contra qualsevol forma d’exclusió (social, econòmica, cultural, ètnica, religiosa, de gènere, per capacitat...), per aconseguir que l’escola sigui per a tothom.

El model de suport que promou la inclusió educativa va més enllà de les pràctiques focalitzades en un número reduït d’alumnes (amb necessitats específiques de suport educatiu), se centra en la capacitat de l’escola per acollir i donar la benvinguda a tot l’alumnat, sense excepcions.

Avançar cap a  escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui  una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adients de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troba cert alumnat per aprendre, és un repte que implica a les famílies, a les institucions, a l’administració educativa i a tots els professionals de l’educació. Garantir una major igualtat d’oportunitats suposa prendre decisions en diversos àmbits d'intervenció educativa i institucional.

Donar resposta a la diversitat en els centres educatius passa per crear comunitats segures i acollidores en les que tothom se sent valorat i  coopera per transmetre aquests valors als seus membres.

Significa viure i desenvolupar valors inclusius, compartits entre tot el professorat, l'alumnat i les famílies, que orientin les decisions que es prenen en el centre sobre les polítiques i les pràctiques del dia a dia.

Aquest màster respon, així, a aquesta demanda amb l’objectiu de continuar formant i de capacitar els mestres de suport educatiu, que després podran cobrir les exigències educatives del moment.

*Curs pendent de ratificació de Consell de Govern de la UIB

Adreçat a

A mestres graduats en Educació Primària.

Quines sortides professionals tindré?

La formació inicial de l'alumne perfilarà les seves possibles sortides professionals. En el cas de titulats en Educació Primària, podran optar a places de mestre de suport educatiu.

Criteris d'admissió i calendari

Es prioritzaran, tenint en compte la titulació i l'expedient acadèmic, de la manera següent:

 1. Mestre d'Educació Primària funcionari de carrera.
 2. Mestre d'Educació Primària interí en centres públics.
 3. Mestre d'Educació Primària que treballa en un centre concertat.
 4. Graduat en Educació Primària que ha cursat la menció d’Audició i Llenguatge.
 5. Graduat en Educació Primària que ha cursat una menció diferent de la d’Audició i Llenguatge
 6. Graduat en Educació Infantil.
 7. Mestre d’Educació Infantil funcionari de carrera.
 8. Mestre d’Educació Infantil interí.
 9. Mestre d’Educació Infantil que treballa en un centre concertat.
 10. Graduat/diplomat/llicenciat en Psicologia, Logopèdia, Pedagogia o Psicopedagogia.

Calendari

 • 28 de juliol al 9 de setembre. Preinscripció
 • Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia des d'aquesta web, hauran d'incorporar a la mateixa plataforma el DNI i la documentació que acredita pertinença a un dels 9 grups esmentats.
 • 14 de setembre. Publicació de la llista provisional de persones admeses:
 • 15 - 28 de setembre. Al·legacions
 • 30 de setembre. Publicació de la relació definitiva de persones admeses.

Els estudiants admesos hauran de realitzar el pagament abans del dia d'inici del curs. En cas contrari s’entendrà que renuncien a la plaça i se cridarà a la següent persona de la llista d’espera.

Curs, Estudi propi, Presencial