2022-2023 Màster de Formació Permanent en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (60 ECTS).

Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Els alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a trastorns del llenguatge, freqüentment, requereixen uns recursos, unes ajudes i unes adaptacions per poder assolir els mateixos objectius que la resta de companys. Així, aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin possible i que, paral·lelament, ajudin els altres docents en l’adaptació del currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. En aquest context queda configurat el rol de l’especialista en audició i llenguatge als centres escolars ordinaris.

L'objectiu general d'aquest màster és la formació d'especialistes en audició i llenguatge. En l'actualitat es necessiten professors especialistes en aquesta matèria a tots els centres ordinaris per adequar la resposta d’aquests a les necessitats educatives de tot l’alumnat en un entorn tan normalitzat com es pugui.

 

Adreçat a

Graduats en Educació Primària amb la menció d'Audició i Llenguatge. També s'adreça als graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària d’altres mencions, en Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, en Pedagogia o en Psicopedagogia.

Criteris d’admissió

Es prioritzaran, tenint en compte la titulació i l'expedient acadèmic, de la manera següent:

  1. Mestre d'Educació Primària funcionari de carrera.
  2. Mestre d’Educació Primària interí en centres públics.
  3. Mestre d’Educació Primària que treballa en un centre concertat.
  4. Graduat en Educació Primària que ha cursat la menció d’Audició i Llenguatge.
  5. Graduat en Educació Primària que ha cursat una menció diferent de la d’Audició i Llenguatge i
  6. Graduat en Educació Infantil.
  7. Mestre d’Educació Infantil funcionari de carrera.
  8. Mestre d’Educació Infantil interí.
  9. Mestre d’Educació Infantil que treballa en un centre concertat.
  10. Graduat/diplomat/llicenciat en Psicologia, Logopèdia, Pedagogia o Psicopedagogia.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent