2021-2022 La coeducació a l’educació primària

La coeducació és un model educatiu integral que té per objectiu l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, ensenyant i aplicant el respecte a les diferències i la diversitat amb l'objectiu d’assolir una escola lliure de prejudicis i estereotips.

La Legislació vigent tant a àmbit estatal (Llei 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes) com autonòmica (Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, preveu l’aplicació en tots els centres educatius de mesures coeducatives així com també la necessitat de garantir la formació del professorat en coeducació. Aquestes accions i mesures també són recollides en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i el Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-2022).

Davant l'absència de formació específica en coeducació en els estudis universitaris adreçats a la formació del professorat, es planteja la realització d'un curs adreçat a l'alumnat de grau en Educació Primària dels estudis de Mestre. Aquesta formació es planteja com a mesura compensatòria fins que es realitzi una reforma dels diferents plans d'estudis (Estudis de Mestre, Pedagogia i Màster de Formació del Professorat) on s'inclogui una assignatura específica i obligatòria en coeducació.

Per tant, la realització d'aquest curs sorgeix de la demanda social i professional derivada de: (a) les implicacions educatives de la legislació estatal i autonòmica; (b) el consens social sobre la importància de la coeducació per educar en la igualtat i la prevenció de les violències masclistes, i (c) les demandes de col·laboració per part dels centres educatius i altres organitzacions per tal que la Universitat contribueixi al desenvolupament de la coeducació.

Presencial a Mallorca i amb presencialitat síncrona en línia per Menorca i Eivissa

Adreçat a

Alumnat de grau en Educació Primària dels estudis de Mestre.

 

Admissió per estricte ordre d'inscripció

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Entorn familiar, Entorn laboral, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent