Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Certificat

Superat el curs, els alumnes obtindran el "Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent" que serà expedit per la Conselleria d'Educació i Universitat, habilitarà per a la docència i tindrà validesa en tot el territori nacional.

Per poder obtenir el COFPDE s'haurà d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Dita acreditació serà exigida per a l'expedició del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent.

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial