2017-2018 Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

L'objectiu bàsic d'aquesta títulació és actualitzar la formació de les persones que hi participin amb la finalitat de que adquireixin pautes i coneixements per poder aplicar aquells aspectes i mesures a favor de la igualtat entre dones i homes que queden contemplats a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Particularment, aquesta titulació està dissenyada pensant en els professionals que tenen el deure d'anar adquirint formació permanent i anar actualitzant els seus coneixements, que a la vegada els serveixen per participar en processos de promoció professional amb unes opcions d'èxit més favorables.

Aquest curs inclou els següent cursos:
"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)"

"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)"

Adreçat a

A totes aquelles persones interessades en la temàtica

A distància, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat, R+D+I