Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Horari

Dimecres de 18 a 21h, des del 8 de novembre de 2017 al 31 de gener de 2018.

Objectiu

Conèixer i practicar les tècniques i dinàmiques per a la relaxació, el diàleg assertiu i la solució pacífica de conflictes.

Metodologia

Sessions de 3 hores, dividides en dues parts, una teòrica i una pràctica

Teòrica: explicació de cada tema, profunditzant a més en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Avaluació

Serà continuada i tindrà en compte l'assistència, més la presentació oral o escrita breu de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.

Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Educació i Psicologia, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa