2017-2018 Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

L'ordenació del territori ha esdevingut fa molta estona un tema jurídic i polític de primer ordre a les Illes. A causa de la incidència del fenomen turístic i la bellesa del paisatge insular, la pressió edificadora i d'ús del territori en general ha convertit aquestes matèries en temes de permanent actualitat en la política autonòmica i municipal de les Illes Balears. Això ha generat, a més a més, una notable activitat jurídica en aquest aspecte, que es tradueix moltes vegades en els corresponents conflictes judicials. Per tot això, és sense dubte oportú organitzar ensenyaments de tercer cicle especialitzats en urbanisme i ordenació del territori, a fi i efecte d'oferir a la societat balear la possibilitat de fer estudis d'especialització i d'obtenir títols acadèmics de postgrau en aquests temes. El curs pretén en concret formar experts en les activitats d'ordenació, gestió i control de les polítiques territorials i urbanístiques.

Les recents reformes de la legislació urbanística balear, especialment la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, i els reglaments insulars de desenvolupament d’aquesta Llei, amb les importants conseqüències que impliquen en la matèria, com també la modificació de la legislació urbanística bàsica estatal dels darrers temps (Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, i les modificacions introduïdes en el TRLS de 2008) són indubtablement factors que fan encara més oportú aquest oferiment.

El programa del curs té un destacat component jurídic, però està dissenyat des d'una perspectiva pluridisciplinària, cosa que fa que sigui idoni per a qualsevol graduat o titulat superior que vulgui adquirir una nova dimensió professional en aquest terreny. A més a més, el curs està pensat des de la perspectiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atès que el Dret urbanístic s'ha convertit en un Dret d'origen fonamentalment autonòmic. Això implica una especial atenció als condicionants que s'hi donen, com també a la normativa i a la realitat urbanística d'aquesta comunitat. És, doncs, un curs dirigit sobretot als interessats en aquests temes que desenvolupen l'activitat professional a les Illes o que projecten fer-ho.

També es poden cursar aïlladament un o més dels mòduls que el conformen:

Mòdul 1: Ordenació del territori. Del 19 d'octubre a desembre 2017
Mòdul 2: Propietat del sòl i planejament urbanístic. De desembre de 2017 fins març 2018
Mòdul 3: Gestió urbanística. Llicències. De març a maig de 2018
Mòdul 4: Disciplina urbanística. Altres perspectives. De maig a juny del 2018
Projecte final de curs.

Aquest curs s'ofereix per videoconferència a Menorca i Eivissa.

Adreçat a

Advocats, funcionaris, arquitectes i professionals de l'urbanisme i llicenciats, graduats i diplomats universitaris en general.

Curs, Dret, Edificacions singulars, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Menorca, Presencial, Sostenibilitat