2017-2018 Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ects)

Aquest postgrau sorgeix com a resposta a la demanda de formació dels distints professionals que atenen, des de diferents àmbits (sanitari, educatiu i social), infants de 0 a 6 anys amb algun tipus de problema de desenvolupament o amb risc de patir-ne durant els primers anys de vida. Ateses les característiques específiques que presenten aquests infants susceptibles de participar en programes d'atenció primerenca, es fa necessari que els professionals tinguin una formació adequada per donar resposta a les necessitats dels infants i de les seves famílies.

Entenem com a atenció primerenca el conjunt d'intervencions dirigides a la població en la primera infància (0-6 anys), a la família i al seu entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament (motrius, cognitius, sensorials, de llenguatge, de conducta) o que tenen risc de patir-ne (infants prematurs, adoptats i/o infants amb hospitalitzacions llargues, entre altres casos).

Centres educatius, Curs, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa