2023-2024 Aproximació al III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears

Els plans d'igualtat en les administracions públiques no només responen a una obligació legal, sinó que són la resposta pràctica a una necessitat real per tal d'assegurar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el si d’aquestes entitats.

Els plans d'igualtat en l'Administració pública suposen una obligació per a qualsevol d’aquestes entitats. Així doncs, és competència de l’Estat, però també dels governs autonòmics i locals, l’elaboració de plans d’igualtat per al personal  treballador. En aquest sentit, qualsevol Administració pública, en la seva qualitat d’entitat ocupadora, ha de tenir el seu pla d’igualtat independentment del volum de la seva plantilla.

A més, cal recordar que l'origen d'aquesta obligació s'ancora en la Constitució

espanyola de 1978. En aquest sentit, a més del reconeixement del dret fonamental a la igualtat recollit a l'article 14, cal fer referència a l'article 9.2, el qual atribueix als poders públics el deure de «promoure les condicions perquè la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives».

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

 1. Conèixer de manera general el marc normatiu que regeix els plans d'igualtat a l'Administració pública. 
 2. Conèixer l’obligació legal dels plans d’igualtat a l’Administració pública.  
 3. Conèixer el procediment d’elaboració, seguiment i avaluació d’un pla d’igualtat a l’Administració pública. 
 4. Conèixer el contingut mínim d’un pla d’igualtat a l’Administració pública.
 5. Conèixer els beneficis d’un pla d’igualtat per a l’entitat, la plantilla i el conjunt social.
 6. Comprendre la necessitat de totes les administracions públiques d’elaborar un pla d’igualtat, més enllà de l’obligació legal.
 7. Conèixer el contingut bàsic del I i el II Pla d’igualtat de la UIB i el context.
 8. Conèixer el contingut (eixos, objectius i mesures) del III Pla d’igualtat de la UIB.
 9. Detectar els avanços i novetats del III Pla d’igualtat de la UIB.
 10. Conèixer la vigència i àmbit d’aplicació del III Pla d’igualtat de la UIB.

Objectius

 1. Conèixer la normativa aplicable pel que fa a l'obligatorietat de l'Administració pública sobre els plans d’igualtat.
 2. Conèixer l’històric dels plans d’igualtat de la UIB.
 3. Conèixer el contingut del III Pla d’igualtat de la UIB.
A distància, Curs
Matrícula oberta