2023-2024 Expert Universitari en Circularitat a l’Hoteleria. Títol propi de la UIB (22 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

L'hoteleria circular respon a un model de turisme sostenible que considera les repercussions econòmiques, socials i ambientals, tant presents com futures, en la seva meta per satisfer les necessitats dels visitants, de la població visitada, de la indústria i dels sistemes ecològics. Per aconseguir aquesta meta, el sector ha de contribuir-hi i inserir-se en el marc de l'Agenda 2030, especialment en dues àrees d'actuació: la inclusió social i l'ocupació, i l'ús eficient dels recursos i la lluita contra el canvi climàtic.

Amb la realització d'aquesta formació se preten donar una visió interdisciplinària de la sostenibilitat aplicada a tots els àmbits del sector hoteler. Ofereix coneixement als professionals per poder aplicar als allotjaments hotelers plans de circularitat en les àrees relatives a aigua, energia, aliments, materials i residus.

Respondre a la demanda social d'un turisme més respectuós amb els recursos disponibles a les Illes i a la necessària optimització en l'ús d’aquests recursos mitjançant la circularitat.

Aquesta formació s'enfoca a l'impuls d'un turisme que pugui ser promotor d'una economia més eficient, que s'adeqüi al marc global internacional de l'Agenda 2030 mitjançant la promoció dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per a l'energia assequible i no contaminant (ODS7), les ciutats i comunitats sostenibles (ODS11), la producció i consum responsable (ODS12) i l'acció pel clima (ODS15). Així mateix, pretén donar resposta al nou marc normatiu estatal i, sobretot, de les Illes Balears que es vincula directament o indirectament amb el turisme, que s'orienta cap a la meta de la sostenibilitat.

Itinerari

El curs està format per:

  • Curs d'Actualització Universitària en Educació per a la Circularitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS). novembre - desembre de 2024
  • Curs d'Actualització Universitària en Operativa Circular als Hotels. Títol propi de la UIB (10 ECTS). desembre de 2024 - febrer de 2025
  • Curs d’Actualització Universitària en Monitorizació, Avaluació i Comunicació de la Circularitat dels Hotels. Títol propi de la UIB (6 ECTS). febrer - març de 2025

Adreçat a

A titulats universitaris en especialitats relacionades amb les ciències socials i altres titulacions de les ciències que es volen dedicar professionalment al turisme i a l'hoteleria amb una vessant de sostenibilitat. Als treballadors i treballadores del sector turístic i hoteler que cerquin una formació per a l'aplicabilitat de la circularitat al seu sector. Als professionals de l’àmbit de la qualitat o la gestió ambiental interessats en l’aplicació de plans de circularitat als hotels.

Aigua, Conservació, Contaminació, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Medi ambient, Presencial, Sostenibilitat, UIBTalent