2022-2023 Curs d'Anglès del nivell B2

Amb aquest curs, l'alumne podrà adquirir els coneixements i destreses necessàries per superar l'examen lliure d'anglès del nivell B2. Es treballaran els aspectes més significatius de les quatre àrees de la prova: comprensió oral i lectora, coneixements pràctics del sistema lingüístic, expressió escrita i expressió oral. 

En haver acabat el curs i si se supera l'examen, s'emetrà un certificat reconegut com a via per assolir el coneixement de llengua anglesa als estudis de grau de la UIB.

L'examen lliure acreditatiu del nivell d'anglès no està inclòs en el curs. Podreu consultar les dates de les proves lliures que oferim a la pàgina web d'UIBIdiomes

El curs d'Anglès del nivell B2 treballa la competència i especificació dels continguts que estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Reconeixement dels cursos d'idiomes 

Els cursos es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 13652, del dia 6 d'octubre de 2020, pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020).

Més informació a:<https://seu.uib.cat/fou/acord/13652/>

Curs, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent