Curs de Català del nivell A2

Criteris d'avaluació

A final de curs es farà un examen en què s'avaluaran les quatre destreses comunicatives, amb una part escrita (comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita) i una part oral (expressió oral i interacció).

Certificació

Per obtenir un certificat d'assistència al curs, cal haver assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions.

Per obtenir el certificat acadèmic cal, a més d'haver assistit al mínim del 80 per cent de les sessions, aprovar l'examen. Els estudiants de mobilitat de la UIB obtindran 6 crèdits ECTS.

Curs, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent