Examen lliure de Català del nivell C1 (març 2023)

Estructura de la prova

Requisits per superar la prova

Per acreditar el nivell C1 de llengua catalana, s'ha de superar una prova, que consta de quatre àrees: àrea 1 (comprensió oral i lectora), àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), àrea 3 (expressió i interacció escrites) i àrea 4 (expressió i interacció orals).

Per superar la prova del nivell C1, els examinands han d'obtenir com a mínim el 60% de la puntuació total de cada àrea. Si no és així, ja no és pertinent la correcció i/o execució de la prova següent.

Únicament es corregirà l'àrea 3 de la prova si s'han superat les àrees 1 i 2.

Revisió d’exàmens

En haver acabat la prova de les àrees escrites, l'examinand se'n podrà endur el quadernet dels enunciats de les àrees 1, 2 i 3 per revisar les respostes amb el solucionari corresponent, que es publicarà al web.

La revisió de les àrees 3 i 4 de la prova consistirà a tornar-les a corregir i emetre'n el report pertinent. Aquesta segona avaluació i el resultat definitiu es trametran a l'examinand per correu electrònic. El resultat de la revisió serà el vàlid i anul·larà el primer.

Una vegada que hagi rebut el report de la revisió sol·licitada, si l'examinand vol veure el seu exercici de l'àrea 3 presencialment, podrà demanar-ho per escrit a l’adreça <uibidiomes@fueib.org>. 

Curs, Presencial, UIBTalent