Igualtat

L'1 de març de 2019 va aprovar el Reial decret llei 6/2019 de "Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació", que ha introduït modificacions en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que afecten l'obligació de la negociació de plans d'igualtat en les empreses i que entraran en vigor de manera progressiva, pendents d'un Reglament que les desenvolupi, i de l'aprovació de el Reial decret llei per la Diputació Permanent.

Per això cal que s'implanti a la FUEIB dit Pla, mitjançant la realització d'una sèrie de diagnòstics consistents en, al menys, les següents matèries:

  1. Procés de selecció i contractació
  2. Classificació professional
  3. Formació
  4. Promoció professional
  5. Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes
  6. Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
  7. infrarepresentació femenina
  8. Retribucions
  9. Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe