Instruccions de contractació

La Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears es va constituir el dia 29 d'abril de 1996 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de les Illes Balears, per Ordre del dia 16 d'octubre de 1996 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 137. És una fundació cultural privada, de caràcter permanent, constituïda a l’empara de la Llei 30/1994.

La FUEIB, malgrat ser una entitat de dret privat, es qualifica com a poder adjudicador, per complir-se els requisits exigits en l’article 3.1f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).