Llista d'experts de la Comissió Europea

Energia, medi ambient i gestió del territori

 • Convocatòria d'experts en matèria d'acció per al clima, medi ambient i gestió de recursos: es cerquen experts en els camps de l'eficiència dels recursos, adaptació al canvi climàtic, teledetecció, eficiència energètica, infraestructures verdes, reutilització de l'aigua, etc. Més informació
 • Convocatòria d'experts que donin suport en matèria de polítiques de cohesió i desenvolupament regional i urbà: Es cerquen experts en protecció mediambiental, prevenció, gestió de riscs i energia (sostenibilitat, eficiència de recursos i caràcter renovable). Més informació
 • Convocatòria d'experts per a la provisió de coneixements especialitzats externs independents: Es cerquen experts en medi ambient, salut pública, seguretat alimentària i energia. Més informació.
 • Estudis sobre tecnologies energètiques netes: es cerquen experts que donin suport tècnic a les polítiques de la UE al llarg del seu cicle polític en matèria d'energia eòlica, fotovoltaica, oceànica, geotèrmica i hidroelèctrica; electricitat solar tèrmica; calefacció i refrigeració solar tèrmica; calor i energia biomassa, etc. Més informació

Gestió empresarial, estudis jurídics i econòmics

 • Convocatòria d'experts independents per ajudar a la Comissió en tasquesrelacionades amb el Programa Marc d'Investigació i Innovació: Es cerquen experts amb alt nivell d’experiència en camps d’investigació i innovació per ajudar a la Comissió durant la preparació del programa de treball Horizonte 2020. Més informació.
 • Convocatòria d'experts en la base de dades de la EASME per a l'avaluació de les convocatòries de propostes relacionades amb el turisme: Es cerquen experts en Direcció General de Mercat Interior, Industria, Empreneduria i PIMES per  participar en l’avaluació de les propostes en resposta a les convocatòries relacionades amb el turisme en el marc del COSME, el programa de la UE per a la competitivitat i les petites i mitjanes empreses. Més informació.
 • Base de dades TAIEX REGIO PEER 2 PEER (Direcció General de Política Regional i Urbana): Es cerquen experts per  prestar assistència en l'aplicació de la legislació de la UE en l'àmbit de medi ambient. Més informació.
 • Base de Dades d'Experts TAIEX (Direcció General de Política de Veïnatge i Negociacions d'Ampliació): Es cerquen experts per  prestar assistència en l’aplicació de la legislació de la UE en diferents àmbits. Més informació.
 • Convocatòria d'experts en aspectes econòmics de la propietat intel·lectual: Es cerquen experts en matèria de propietat intel·lectual, especialment en aspectes econòmics, per  participar en tallers de divulgació. Més informació.
 • Convocatòria d'experts per a activitats de tutoria en relació a l'instrument per a PIMES: Es cerquen experts amb experiència demostrada per a tasques de coaching empresarial, amb coneixements en diferents àmbits de l’empresa i amb especial vinculació a la innovació. Més informació.
 • Convocatòria d'experts independents per a l'avaluació de propostes i l’avaluació i el seguiment de projectes realitzats al marc del programa COSME: Es cerquen experts en PIMES, especialment en temes de: internacionalització, innovació, finançament europeu, etc. Més informació.
 • Convocatòries d'experts independents per assessorar a la Comissió en qüestions de seguretat interna, asil, migració i integració: Es cerquen experts del camp de la migració, asil, fronteres, visats, seguretat interna, terrorisme, delictes, drets humans, llibertats fonamentals, etc. Més informació
 • Convocatòria d'experts que donin suport en matèria de polítiques de cohesió i desenvolupament regional i urbà: Es cerquen experts en responsabilitat social, responsabilitat empresarial i anàlisi socioeconòmic. Més informació
 • Convocatòria d'experts per prestar assistència en la implementació del programa de treball anual de l'ENISA: Es cerquen experts que ofereixin assessorament jurídic sobre seguretat a les xarxes i delinqüència informàtica en matèria de seguretat a les xarxes i la informació. Més informació.
 • Programa de col·laboradors visitants per a economistes: Es cerquen experts economistes de l'àmbit de la política fiscal i duanera. Més informació.
 • Convocatòria d'experts jurídics amb coneixements especialitzats en diverses branques de dret i dret comparat: Es cerquen experts en Dret administratiu, civil, mercantil, comparat, constitucional, penal, internacional i de la Unió Europea. Més informació.
 • Convocatòria d'experts per a la provisió de coneixements especialitzats externs independents: Es cerquen experts en assumptes econòmics i monetaris, mercat interior, assumptes jurídics i llibertats civils i drets fonamentals. Més informació.
 • Convocatòria d'experts per a elaborar una llista d'universitats i organismes acadèmics per prestar assistència a l'Oficina d'Harmonització del Mercat d'Interior (OAMI): es cerquen experts capaços d'elaborar estudis, avaluacions i comprovacions de qualitat dels estudis relatius a infraccions de dret de propietat intel·lectual; jurisprudència de propietat intel·lectual; desenvolupament legislatiu; interrelació entre els drets fonamentals i els drets de propietat intel·lectual, etc. Més informació.
 • Convocatòria de manifestacions d'interès per a experts jurídics en legislació financera: es cerquen experts en legislació fiscal, legislació econòmica i comercial internacional, legislació bancària, dret de societats, contracte de préstec i garanties, etc. Més informació
 • Convocatòria per a elaborar una llista d'experts per a avaluar sol·licituds de subvencions: es cerquen experts per a avaluar propostes de projectes amb la finalitat d'oferir assessorament als comitès d'avaluació. Els àmbits de la convocatòria són: ocupació i serveis d'ocupació (creació de llocs de feina, dret del treball, desocupació juvenil, etc.); legislació europea en matèria de feina; mobilitat laboral; polítiques socials; innovació social, etc. Més informació
 • Convocatòria per a crear una llista d'experts per a l'Oficina Europea de Suport a l'Asil (EASO): es cerquen experts en matèria de protecció internacional, migració, drets fonamentals, informació sobre països d'origen, procediment de contractació i concessió, etc. Més informació

Turisme, cultura i patrimoni

 • Convocatòria d'experts per ajudar a l'Educació, Audiovisual i Cultura en el marc de la gestió dels programes de la UE: Es cerquen experts en el camp de l'educació, audiovisuals, cultura, joventut, esport i ciutadania. Més informació.

Societat

 • Contractes del marc horitzontal de EuropeAid: L'Oficina de Cooperació EuropeAid posa en marxa contractes marc horitzontal per facilitar l'execució de l’ajuda exterior. Més informació.
 • Convocatòria d'experts que donin suport en matèria de polítiques de cohesió i desenvolupament regional i urbà: Es cerquen experts en matèria d'educació, competència, aprenentatge, igualtat de gènere, discapacitat i no discriminació. Més informació. 
 • Convocatòria d'experts en igualtat de gènere: Es cerquen experts en igualtat de gènere que donin la seva opinió i assessorament en projectes de l'EIGE (Institut Europeu de la Igualtat de Gènere). Més informació.
 • Convocatòria d'experts per a la provisió de coneixements especialitzats externs independents: Es cerquen experts en cultura, educació, joventut i desenvolupament regional i turístic. Més informació.

Biotecnologia i salut

 • Convocatòria de manifestacions d'interès en l'àmbit de la salut pública (CHAFEA: Agencia Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació): Es cerquen experts per participar en l’execució del 3r Programa de Salut. Més informació.
 • Convocatòria d'experts que donin suport en matèria de polítiques de cohesió i desenvolupament regional i urbà: Es cerquen experts en el sector sanitari i en l'envelliment actiu i saludable. Més informació

Alimentació

 • Convocatòria de membres del comitè científic o el grup d'experts sobre seguretat alimentaria (EFESA: Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria): Es cerquen experts en seguretat alimentaria per realitzar avaluacions científiques i desenvolupar metodologies d'avaluació relacionades. Més informació.
 • Convocatòria d'experts per donar suport a la Comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu: Es cerquen experts en el funcionament i desenvolupament de la política agrícola comuna (PAC), desenvolupament rural, millora de la qualitat dels productes agrícoles, silvicultura i agrosilvicultura. Més informació.

Enginyeria

 • Convocatòria d'experts per prestar assistència en la implementació del programa de treball anual de l'ENISA: Es cerquen experts que puguin oferir assessorament tècnic en les TIC, en la protecció d'infraestructures crítiques d'informació, assessorament sobre seguretat a les xarxes i normalització i certificació de la seguretat en les TIC. Més informació
 • Convocatòria d'experts que donin suport en matèria de polítiques de cohesió i desenvolupament regional i urbà: Es cerquen experts en creixement digital i aplicacions i serveis TIC i infraestructura de xarxes de propera generació. Més informació