1998 Utilització de proteïnes com a additius alimentaris contra la lipoxigenasa

La invenció s'enquadra dins del camp tècnic dels additius alimentaris que confereixen propietats funcionals als aliments i, especialment, es refereix a additius que produeixen la desactivació d'enzims responsables de l'aparició de defectes en un aliment.

Sobrasada 1

Inhibició de l'enzim utilitzant anticossos (proteïnes) dissenyats per a la seva unió selectiva amb l'enzim i que, al seu torn, produeixin la seva desactivació o facilitin la seva eliminació aplicada en aliments, podent arribar a ser una alternativa a l'ús d'altres additius més inespecífics i amb un major grau de repercussió sobre la salut del consumidor.

Descripció

La lipoxigenasa és responsable dels processos d'iniciació de processos de peroxidació de lípids. Els anticossos contra la lipoxigenasa permeten la inhibició d'aquest enzim o la seva eliminació selectiva per tècniques separatives en la indústria alimentària. L'ús d'anticossos en l'elaboració de sobrassada produeix una inactivació de l'enzim perceptible fins i tot després del guarit de l'embotit, observant-se nivells d'antioxidants més elevats que altres productes antioxidants.

Entre els aliments als quals podem aplicar aquesta invenció, podem citar tant embotits guarits com a vins. El sistema proposat s'ha aplicat a la sobrassada, de la qual l'activitat lipoxigenasa és del 25% (sense additius) i, una vegada afegit un 0.3% de l'additiu, s'ha duplicat aquest nivell, fins a arribar al 55% d'activitat.

Principals avantatges

La desactivació immunològica de la lipoxigenasa pot produir una millora substancial del manteniment del color i valor nutricional de l'aliment, disminuint la quantitat d'additius sintètics.

Aspectes innovadors

Fins al moment de la invenció, no s'han descrit els procediments que produeixin la inhibició de la lipoxigenasa en aliments basats en la utilització d'anticossos específics contra aquest enzim.

Estat actual

Actualment, aquesta invenció es troba protegida per una patent espanyola.