Investigació Vulnerabilitats en el Càncer de Mama Metastàtic (Breastcanmet)

Descripció

La capacitat de les cèl·lules canceroses per a expandir-se més enllà de la mama a òrgans distants suposa el repte més gran al que s'enfronta l'oncologia.

L’any 2022 es varen diagnosticar a Espanya més de 34.000 nous casos de càncer de mama, essent aquest tipus tumoral el més freqüent entre les dones. Aproximadament un 6% dels nous casos presenten inicialment un Estadi IV o metastàtic en el moment del diagnòstic. A més de les pacients que debuten amb càncer de mama metastàtic, s’estima que un 30% de les pacients amb un diagnòstic primerenc presentaran recurrència metastàtica al transcurs de la malaltia. Per tant, és necessari identificar i comprendre els factors associats al desenvolupament de metàstasi, la prognosi de la malaltia, i dianes terapèutiques accionables que millorin significativament el tractament de les pacients de càncer de mama metastàtic.

Durant les darreres dècades, hi ha un gran esforç dirigit a l’estudi i coneixement sobre la contribució de la inflamació i el sistema immune en el desenvolupament, progressió i resposta terapèutica del càncer. La inflamació és un procés mitjançant el qual es recluten cèl·lules del sistema immunitari que alliberen citocines i quimiocines dins del microambient tumoral.

Per una altra banda, la reprogramació metabòlica de les cèl·lules tumorals per a adaptar-se a l’estrès i a la hipòxia, així com a les condicions limitades de nutrients, tot això amb l’objectiu de continuar expandint-se i sobreviure al tractament, és un concepte emergent en la biologia dels tumors. El mitocondri és l’element central del metabolisme de la cèl·lula i recents estudis assenyalen la seva contribució en el procés metastàtic.

El nostre equip d’investigació pretén identificar reguladors implicats en la transformació maligna durant l’aparició de recidives o metàstasis, en el context de la inflamació i la desregulació del metabolisme. Aquest estudi podria millorar de forma significativa el maneig clínic de les pacients.

Objectius

Aquest projecte planteja com a hipòtesi que, si després de l’extirpació d’un tumor de mama mitjançant cirurgia persisteix una condició inflamatòria, aquest estat podrà alterar la identitat normal de les cèl·lules i el seu entorn, conduint a l’aparició amb el temps de cèl·lules transformades que seran responsables d’una recidiva o disseminació del tumor.

Es pretén identificar els factors implicats en la transformació maligna durant el càncer de mama recurrent associat a la inflamació i la desregulació del metabolisme. L'aportació econòmica recollida a través d'aquest moviment es destinarà a la compra de reactius i material de laboratori per a la realització del projecte.

Activitats previstes

  1. Fase de descobriment: dirigida a la identificació de noves dianes terapèutiques i/o biomarcadors associats al procés de recurrència mitjançant l’estudi molecular i funcional de la senyalització paracrina efectuada per les cèl·lules canceroses sobre cèl·lules d’epiteli mamari no tumoral.
  2. Fase de validació: els factors identificats a través dels estudis moleculars seran avaluats en mostres humanes de càncer de mama.
Fundraising, Investigació