Títol del projecte  Bio-Mof
 Àmbit de recerca Biomedicina i Medi Ambient
 Departament responsable Departament de de Química de la Universitat de las Illes Balears
 Direcció del projecte  Dr. Angel García Raso, Angel Terrón Homar i Juan Jesús Fiol Arbós

Química de Coordinació de purines y pririmidines modificades i la seva aplicació al disseny de Bio-MOFs (MOF: Metal Organic Framework)

Descripció

Bio-Mof és un projecte que consisteix en preparar components d'ADN i ARN modificats i estudiar la seva reacció front a diferents ions metàl·lics, tant essencials (ferro, magnesi, etc.) com tòxics (mercuri, plom, etc.)

Objectius

Trobar aplicacions pràctiques per a la societat com l'augment de la vida de les fulles i les plantes, l'ús en la biomedicina per a l'eliminació controlada de medicaments i la captura de gasos que poden quedar atrapats en els buits de materials porosos (eliminació CO2) (Figura 1). Obtenció d’ADN artificials i llargues cadenes de ions plata (I) (Figura 3) amb potencials aplicacions en el camp de l’electrònica.

Activitats previstes

Realitzar tasques d’investigació que permetin donar resposta en els camps de la biomedicina, electrònica i medi ambient.

BIO1A

Figura 1. Estructura tridimensional formada al fer reaccionar la N6-butiladenina (una adenina modificada), l'àcid 4,4'-difenildicarboxílico i l'ió ZnII. La figura mostra els molts canals que travessen l'estructura que permeten incrementar la superfície específica del polímer (s'acosta a uns 1000 m2 per gram de substància). En la part dreta es mostra una fotografia d'un cristall corresponent a aquesta estructura utilitzant microscopía òptica amb llum polaritzada (50 augments). (Dades no publicades).

BIO2A

Figura 2. En la part esquerra es mostra l'ordenament de les unitats citosina al llarg d'un eix format per ions AgI - els nombres representen les distàncies existents entre els diferents àtoms i/o grups, mesures en Å (1 Ångstrom equival a 10-8 cm = 0,00000001 cm) - que condueix a una estructura tipus doble hèlix (1) (Chem. Eur. J. 2017, 23, 2103-2108).

BIO3A

Figura 3. En la figura es mostren fils infinits d'ions AgI···AgI···AgI···AgI "sostinguts" per molècules de citidina monofosfato (CrystEngComm. 2017 (en premsa))

Com pots col·laborar?

Si realitzes una aportació anual de 150 €, a efectes pràctics només et costarà 37'50€, ja que la resta són deduïbles fiscalment.

Més informació dels beneficis i incentius fiscals

VULL DONAR