Oferta de trabajo Jefe/a de Recursos Humanos (Ref. 55684)

55684
06/08/2021
Oferta de trabajo
Mallorca
Funerària i Cementiris
En general, s'hauran d'exercir totes aquelles funcions que permetin desenvolupar l'administració i lideratge del departament de RRHH i, en específic, formaran part de les tasques i atribucions de la persona que accedeixi al lloc de treball, les següents:
- Dissenyar i estudiar l'organigrama més adient d'acord amb l'estratègia de l'EFMSA.
- Definició de les polítiques de RR.HH i alineació de les mateixes amb l'estratègia de l'organització.

- Desenvolupar la selecció de personal. Gestió de processos de selecció i cobertura de llocs de feina.
- Estimar i preveure les necessitats de selecció, coordinat amb altres caps de departament.
- Gestionar els sistemes de provisió de llocs de feina.
- Planificar i organitzar plantilles. Mobilitat funcional. Avaluació del dimensionament de la plantilla dels departaments.

- Estudi, descripció i valoració dels llocs de treball. Juntament amb la definició de funcions i diferenciació dels llocs de treball. Participar en l'anàlisi i descripció dels llocs de feina a seleccionar juntament amb el corresponent cap de departament.
- Elaboració del manual de procediments interns i redacció i implantació de protocols d'actuació.

- Implantació, direcció i coordinació del programari de gestió de RRHH i formació de les persones del Departament de RRHH en el seu maneig. Gestió de nòmines i gestions amb la Seguretat Social.
- Realització d'estudis i auditories salarials i seguiment complet del procés. Supervisió de les polítiques retributives.
- Implantació efectiva de les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones a l'organització.
- Elaboració d'un Pla de Comunicació interna i aplicació de la seva metodologia.

- Disseny, planificació i implementació del Pla de formació i control de la seva aplicació a l'organització. Definir les estratègies de formació (objectius, necessitats, continguts, programa, seguiment i avaluació). Definir el calendari de formació. Preveure i control del material pedagògic.
- Gestionar, dirigir i coordinar el pressupost de subvencions de formació.
- Regulació d'actuacions i negociacions amb el Comitè d'empresa.
- Assistència i representació en comissions de l'EFMSA.

- Gestió del canvi cultural i cultura organitzacional.
- Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL), coordinada o separadament. Gestionar la implementació en la plantilla de les obligacions de PRL.
- Realització d'informes laborals.
- Instrucció, gestió, tramitació i seguiment dels expedients sancionadors.
- Representació de l'empresa davant l'administració en general, TAMIB o jurisdicció social. Gestions en actuacions extrajudicials i judicials.

- Establiment i coordinació de reunions de treball amb les persones de la secció de RRHH i amb la resta de departaments i dur a terme el seguiment.
- Supervisió del manteniment documental de l'expedient personal per a aconseguir la digitalització del departament.
- Elaboració de plecs de prescripcions tècniques que afectin el departament.
- Gestió i seguiment del registre de personal.
- Definir i executar el pressupost de RRHH.

- Aplicar e interpretar el Conveni i dictar instruccions en matèria de la seva competència (tals com compliment d'horaris, flexibilització de jornada, mesures de conciliació familiar i personal, atenció al públic, uniformitat, etc.).
- Implementar un sistema d?avaluació de l'acompliment (objectius i competències).
- Estudiar i millorar el clima laboral. Enquestes i comparatives per l'avaluació del seu desenvolupament i proposta de mesures relacionades.

- Qualsevol altre que s'enquadri dins l?àmbit dels RRHH que l'organització precisi.
El llistat anterior no es configura com una llista exhaustiva, incloent totes aquelles altres tasques no relacionades i que siguin intrínseques o necessàries per gestionar els recursos humans de l'EFMSA.

Veure bases de la convocatòria a www.efm.es