Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

Els dijous i els divendres de 16 a 21 hores, des d'octubre de 2021 fins juny de 2022.

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 80 per cent de les sessions presencials. L'avaluació final del curs es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de les notes obtingudes als diferents mòduls. Per superar el Màster i aplicar el criteri anterior, la nota mitjana global ha de ser igual o superior a 5, i la nota de qualsevol mòdul ha de ser com a mínim un 3,5, excepte en el mòdul 5 (Treball de Fi de Màster), que ha de ser com a mínim un 5.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran castellà i català.

Quines sortides professionals tindré?

Els paisatgistes treballen per a les empreses del sector de la jardineria i el paisatgisme, els organismes governamentals estatals, regionals i locals, en planificació, en obres públiques i parcs, les agències d'aigua i els organismes de conservació de la natura. Totes aquestes activitats es poden desenvolupar tant des de l'Administració pública (conselleries, ajuntaments i empreses públiques) com des de l’empresa privada (gabinets de projectes, empreses del sector de la jardineria, obra pública, agricultura...) o l’autonomia laboral. El seu treball inclou tasques tan diverses com l’anàlisi i la planificació territorial des de la perspectiva del paisatge, el reciclatge d’espais, edificis i infraestructures públiques urbanes i rurals, la restauració d’edificacions tradicionals, infraestructures agràries i explotacions agrícoles, la recuperació d’espais degradats, pedreres i ecosistemes, així com l’enjardinament i la millora paisatgística general.

Blended learning, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Master´s Degree, Fisiologia vegetal, Estudi propi, UIBTalent