Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Mòdul 1. Polítiques i instruments de protecció del medi ambient (81 hores presencials)

En aquest primer mòdul, s’inclouen els aspectes generals vàlids per a qualsevol dels mòduls sectorials que formen part del màster i que es definiran a continuació. Així doncs, s’incidirà en aspectes com: la introducció al marc jurídic ambiental, l’organització del medi ambient, els instruments jurídics de protecció ambiental, les eines de protecció ambiental (com ara els estudis d’impacte ambiental o les anàlisis de cicle de vida), les eines de gestió ambiental o l’educació ambiental.

Mòdul 2. Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica (98 hores presencials)

En aquest primer mòdul sectorial, s’analitzaran tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i la contaminació per renou i vibracions. Es farà una introducció global al tema analitzant la normativa específica en la matèria, s’analitzaran en profunditat els conceptes d’emissió i immissió, i es descriuran les diferents fonts de contaminació de naturalesa física (acústica i radioactiva). Es dedicarà un bloc específic al canvi climàtic per analitzar-ne diferents aspectes: el Protocol de Kyoto, el Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, el comerç de drets d’emissió o la petjada de carboni.

Mòdul 3. Energia i medi ambient (95 hores presencials)

En aquest tercer mòdul, el segon sectorial, s’analitzarà un dels aspectes bàsics per al medi ambient: la gestió correcta de l’energia. Després d’una introducció al mòdul i d’una descripció del marc legal específic, s’analitzaran: les possibilitats de generació elèctrica, les energies renovables, l’eficiència energètica, les instal·lacions de gas i el transport i distribució de l’energia elèctrica, entre d’altres.

Mòdul 4. Gestió de l’aigua (123 hores presencials)

En aquest mòdul, s’analitzaran tots els aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua: conceptes generals, característiques de l’aigua, principals fonts contaminants, o marc legal, entre altres. Es posarà un esment especial en el tractament de l’aigua potable i de l’aigua residual, així com en la gestió econòmica i energètica en el cicle de l’aigua.

Mòdul 5. Gestió de residus i sòls contaminats (133 hores presencials)

Aquest mòdul se centrarà en la producció i gestió de tot tipus de residus i en la gestió de sòls contaminats i recuperació d’espais degradats. S’analitzaran els diferents tipus de residus i les possibilitats de gestionar-los, i es descriuran les diferents tecnologies de tractament. En l’apartat de sòls contaminats, es determinaran les possibles vies de contaminació i les fórmules de recuperació d’un sòl contaminat. La part teòrica dels mòduls sectorials del màster (del 2 al 5) es completarà amb visites a diferents instal·lacions relacionades, com, per exemple, una estació de mesura de la qualitat de l’aire, una planta fotovoltaica, una planta potabilitzadora i plantes de tractament de residus, entre d’altres.

Projecte fi de màster

Per poder obtenir el títol de Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental, o de qualsevol dels altres cursos d’experts que el conformen, serà requisit indispensable presentar i aprovar un projecte final d’aplicació d’algun dels temes tractats en el curs. El treball ha de ser individual i serà tutoritzat per un dels professors dels curs. Cada treball ha de consistir en una investigació original sobre algun dels temes tractats al màster en qualsevol dels àmbits de treball: jurídic, administratiu, d’educació ambiental, de disseny, gestió... En funció de la temàtica de cada un dels treballs, s’assignaran els tutors dels àmbits específics de què tractin. El treball haurà de ser, finalment, exposat davant un tribunal, que avaluarà tant el contingut de la memòria entregada com la presentació i defensa pública del treball davant un tribunal. La direcció del curs premiarà el millor treball presentat amb una beca per fer una estada a TIRME, SA durant un any, o amb un premi en metàl·lic, que triarà l’alumne guanyador.

Aigua, Aigua, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Màster, Presencial, UIBTalent