Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Mòdul 1: Conceptes unificadors. El procés de projecte de paisatge. Canvi global i restauració (15 hores presencials)

 • Unitat 1. Paisatge: concepte i percepció del territori. Terminologia paisatgística i jardinera. El paisatge en l'art i la percepció estètica del territori. Pintors i paisatge.
 • Unitat 2. Paleontologia i visió dels paisatges prehistòrics. Evolució dels paisatges antròpics. Paisatges amb gestió cinegètica. El procés de fruiterització. Paisatges seminaturals, paisatges rurals, paisatges urbans, paisatges industrials i postindustrials.
 • Unitat 3. Projectar en el paisatge. Fonaments ètics ambientals i la seva traducció formal en el paisatge.
 • Unitat 4. La sintaxi del paisatge. Composició: la línia, la forma, l'estructura vegetal, la textura, el contrast, el balanç i l'equilibri, l'atracció i la competència, transicions, comprensió del lloc, integració i diàleg. Estil i coherència general. Conservació i integració de valors patrimonials culturals i naturals.
 • Unitat 5. Fases de disseny. La relació amb l’entorn i l’apropiació del paisatge. Les proporcions i la diversitat. La utilització de l’aigua ornamental. La terra i els paviments.
 • Unitat 6. La utilització de les plantes per dissenyar la llum, les ombres i les transparències. La utilització de les plantes per dissenyar calendaris de colors, d’olors, de sons i de sabors.
 • Unitat 7. El parc públic i els paisatgistes contemporanis. Els nous paisatges.
 • Unitat 8. El canvi global. Aspectes anabòlics i catabòlics de l’ordre antròpic actual. Retroalimentacions.
 • Unitat 9. Restauració, rehabilitació i recreació com a adaptació al canvi global.
 • Unitat 10. Restauració en zones litorals, zones humides i riberes.
 • Unitat 11. Restauració en zones interiors. Pedreres, boscs i garrigues.

Mòdul 2: Mètodes i tècniques de representació i anàlisi integrada del paisatge (50 hores presencials)

 • Unitat 1. Representació cartogràfica del paisatge. Sistemes d’informació geogràfica i teledetecció per a l’anàlisi del paisatge i la seva representació. Tècniques de visualització i retoc fotogràfic.
 • Unitat 2. Components visuals del paisatge: anàlisi topogràfica, LiDAR, generació de conques visuals i perfils, caracterització de la visibilitat territorial, visualització 2D i 3D del paisatge, estudis d’incidència visual.
 • Unitat 3. Anàlisi integrada del paisatge: models multicriteri d’integració paisatgística (qualitat i fragilitat visual). Definició d’unitats paisatgístiques. Anàlisi geoestadística.
 • Unitat 4. Tècniques d’investigació en paisatge: disseny i explotació d’enquestes de percepció del paisatge. Mètodes de cerca d’informació científica sobre paisatge. Instruments per a la gestió d’un projecte d’investigació sobre paisatge.

* Aquest mòdul es pot cursar aïlladament.

Mòdul 3: Components ambientals del paisatge (63,5 hores presencials)

 • Unitat 1. Components abiòtics del paisatge: climatologia i meteorologia en la configuració del paisatge. Microclimatologia. Geologia i geomorfologia del paisatge. Registre fòssil i paisatges. Litologies i paisatge. Unitats geomorfològiques. Cartografia geològica. Cartografia geomorfològica. Processos fluvials, eòlics i litorals en la configuració dels paisatges. Classificació dels sòls. Funció dels sòls en els ecosistemes i paisatges. L’aigua al sòl. Capacitat agronòmica dels sòls. Cartografia edafològica.
 • Unitat 2. Components biòtics del paisatge: taxonomia i classificació vegetal. Les comunitats vegetals. Paisatges forestals. Pastures. Cartografia de la vegetació. Hàbitats protegits. Paisatge i fauna.
 • Unitat 3. Ecologia del paisatge: definició i evolució històrica. Principis de l’ecologia del paisatge. Indicadors i mètriques. Geoestadística per a l’anàlisi de la distribució de variables ambientals.
 • Unitat 4. Paisatge i riscs naturals i antròpics: perills naturals configuradors del territori (inundació, esllavissament, perill sísmic, incendis). Perillositat i vulnerabilitat.

Mòdul 4: La interpretació i la gestió del paisatge humanitzat (76 hores presencials)

 • Unitat 1. Els processos històrics de colonització del territori: evolució dels elements i sistemes de producció agrària al llarg del temps (bonificacions, rotes, parcel·lació. Poblament i territori).
 • Unitat 2. El paisatge humanitzat i la seva patrimonització: el valor sociocultural del paisatge. Paisatges de la pedra en sec. Paisatges de l’aigua. Paisatges energètics. L’habitatge tradicional i les seves infraestructures auxiliars. Paisatge i turisme. Toponímia i paisatge. Rutes d’interès paisatgístic. Els jardins: interpretació d’estils jardiners.
 • Unitat 3. Instruments de planificació i gestió del paisatge: el marc legal del paisatge i la seva gestió.
 • Unitat 4. El paisatge urbà: l’eficiència en l’ús de l’energia i dels materials. El verd urbà. Les infraestructures en el paisatge.

Mòdul 5: La intervenció en el territori. Taller de diagnòstic i projecte paisatgístic (70 hores presencials)

 • Unitat 1. Disseny d’un projecte d’intervenció paisatgística. Lectura de projectes de planificació del paisatge. Lectura de projectes d’intervenció en el paisatge: restauració i millora. L’escala geogràfica. Les components territorials.
 • Unitat 2. Reconeixement del paisatge I: concepció interescalar configuradora del paisatge. Treball d’anàlisi i representació cartogràfica per temes.
 • Unitat 3. Reconeixement del paisatge II: anàlisi dels factors configuradors del paisatge. Treball d’anàlisi i representació cartogràfica intencionada.
 • Unitat 4. La diagnosi com a base de la intervenció paisatgística: inici d’un projecte a partir de la diagnosi.
 • Unitat 5. La intervenció en el paisatge: eines per a la intervenció i gestió del paisatge. Treball d’aproximació al projecte paisatgístic.
 • Unitat 6. Presentació, difusió i participació en el projecte paisatgístic: treball de detall del projecte paisatgístic. Presentació i reflexió de la intervenció paisatgística entre alumnes i professors.

Mòdul 6: Treball de Fi de Màster (26 hores presencials)

Ciències i Ciències de la Salut, Conservació, Curs, Ecosistema, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Màster, Semipresencial, UIBTalent