Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

Dijous i divendres de 16.30 a 20.30 hores, i ocasionalment algun dimecres.

Objectius

Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els diferents subsistemes i disciplines que l'integren.

Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i a fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d'habilitats, inclosa la de l’ús apropiat de tecnologies d’informació i comunicació.

Ser capaç de gestionar adequadament un establiment turístic en qualsevol etapa del procés.

Avaluació

El sistema d'avaluació es basarà en l'exposició final d’un treball que es defensarà oralment davant un tribunal.

L’assistència és obligatòria, i s’exigeix una assistència mínima del 80 per cent per obtenir el títol de Màster.

Itinerari

Es poden cursar els:

  • "Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)" Inclou el mòdul 4, 5 i 6, a més d'un projecte final.
  • “Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)” Inclou el mòdul 2, 3 i 8, a més d'un projecte final.

Quines sortides professinals tendré?

  • En empreses d'allotjament, com a director o subdirector d'hotel, director o coordinador de departament en la realització de reserves, recepció i gestió de conflictes.
  • En agències de viatge, agències en línia o operadors turístics, en la comercialització de productes, gestió i creació de nous productes.
  • En companyies de transport, companyies aèries, empreses de creuers, de lloguer de cotxes, comercialitzant productes i gestionant conflictes.
  • En administracions i organismes públics: Conselleria de Turisme, ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, protecció al consumidor, competència.

Modalitat

Cal que l'alumne assisteixi com a mínim al 80% de les hores presencials del curs i, a més, realitzi des de l'aula virtual les activitats que es proposin.

Contractació, Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent