2017-2018 Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Curs semipresencial de 100 hores que permet adquirir la formació bàsica necessària per actuar com a mediador en assumptes civils i mercantils, oferint la realització de 45 hores de pràctiques.

Els alumnes que obtinguin la titulació podràn actuar com a mediadors i accedir al Registre de Mediadors depenent del Ministeri de Justícia, que té caràcter voluntari per als mediadors, però que resulta necessari per a aquells que puguin accedir a la condició de mediador concursal, d'acord amb el previst en els arts. 11 i 15 del RD 980/2013, de 13 de desembre.

Els alumnes cursaran on line les 55 hores teòriques, comptant amb els materials docents que estaràn a la seva disposició en la plataforma informàtica, podràn participar en els fòrums de dubtes i podràn consultar els seus dubtes amb els professors de cada mòdul mitjançant el correu electrònic o la mateixa plataforma.

Les 45 hores pràctiques seràn presencials i es desenvoluparàn fonamentalment a través de la realització de role-plays, a fi d'integrar les tècniques en l'hàbit dels alumnes, de manera que sigui natural per ells l'ús de les mateixes.

Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Semipresencial