2020-2021 Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per l'Habilitació de Guies Turístics (edició Menorca)

Per tal de donar resposta a la demanda de coneixement específic del destí que visiten els turistes, els guies turístics han d'estar acreditats amb els coneixements necessaris.

En aquest sentit, hi ha tota una sèrie de coneixements que es consideren essencials: coneixements sobre la professió de guia turístic i el marc normatiu; saber interpretar el patrimoni cultural i natural dins l'àmbit d'actuació turístic i els necessaris per acompanyar i assistir a grups de turistes o visitants.

Paral·lelament, la normativa actual atorga les competències necessàries als Consells Insulars de les Illes Balears per tal que puguin acreditar a les persones per a exercir de guia turístic. Per tant, aquest curs, s'organitza per tal de respondre a les necessitats d'acreditar els coneixements sobre les Illes Balears dels aspirants que s'hi presentin i puguin ser acreditats com a guies turístics.

Els materials del curs i l'idioma vehicular serà el català

El Decret 20/2015 de 17 d'abril en el seu art. 137 punt 3 determina que les persones que estiguin en possessió del títol de grau de turisme diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques, tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats o els titulars d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències pel que fa a guia turístic, NO hauran de passar les proves d'habilitació sempre que hagin obtingut el títol a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Per tant aquest curs va dirigit a les persones que no tenguin les titulacions abans enunciades i a aquelles persones que hagin obtingut el seu títol en matèria de turisme en una comunitat autònoma que NO sigui les Illes Balears.

L'objectiu d'aquest curs es acreditar els coneixements de patrimoni cultural i espais naturals de les Illes Balears a aquelles persones que ho necessitin per habilitar-se com a guia turístic, per tant és donarà prioritat a les persones en aquesta situació. En el cas de places vacants, podrien assistir al curs guies habilitats i persones amb titulació de turisme que volguessin reciclar els seus coneixements.

Adreçat a

El curs està dirigit a tota aquelles persones interesades que estiguin en possesió d'un cicle formatiu de grau superior de formació professional i/o titulat universitari.

El nombre màxim d'alumnes seran 25 i el mínim 10.

El curs se realitzarà sempre que s'assoleixin el nombre mínim d'alumnes.

Requisits d'accés

  • Tenir nacionalitat espanyola, d'algun país de la Unió Europea, o ser ciutadà estranger amb residència a Espanya
  • Ser major d'edat
  • Estar en possessió d'algun dels títols següents: cicle formatiu de grau superior de formació professional; diplomat o llicenciat universitari; grau o màster universitari, o qualsevol altre equivalent o homologat

En el cas de quedar places lliures, s'acceptaran alumnes que no acompleixin aquests requisits. És important recordar que sense acomplir aquests requisits no es podrà obtenir l'habilitació per l'exercici de la professió de guia turístic a les Illes Balears

Curs, Cursos d'especialització, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Menorca, Semipresencial, UIBTalent