2020-2021 Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Curs semipresencial de 100 hores que permet adquirir la formació bàsica necessària per actuar com a mediador en assumptes civils i mercantils, oferint la realització de 45 hores de pràctiques.

Els alumnes que obtinguin la titulació podran actuar com a mediadors i accedir al Registre de Mediadors depenent del Ministeri de Justícia, que té caràcter voluntari per als mediadors, però que resulta necessari per a aquells que puguin accedir a la condició de mediador concursal, d'acord amb el previst en els arts. 11 i 15 del RD 980/2013, de 13 de desembre.

Els alumnes cursaran on line les 55 hores teòriques, comptant amb els materials docents que estaran a la seva disposició en la plataforma informàtica, podran participar en els fòrums de dubtes i podran consultar els seus dubtes amb els professors de cada mòdul mitjançant el correu electrònic o la mateixa plataforma.

Les 45 hores pràctiques seran presencials i es desenvoluparan fonamentalment a través de la realització de roleplays, a fi d'integrar les tècniques en l'hàbit dels alumnes, de manera que sigui natural per ells l'ús de les mateixes.

Adreçat a

Llicenciats i graduats en Dret.
Altres titulats universitaris amb coneixements en matèries jurídiques (Llicenciats i graduats en Economia, llicenciats i graduats en Administració i Direcció d'empreses, Arquitectes, procuradors, licenciats i graduats en relacions laborals).

Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Semipresencial, UIBTalent