Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Criteris de selecció

Es prioritzaran per ordre d'inscripció:

1. Diplomats en qualsevol de les especialitats dels estudis de Mestre (Infantil, Primària, Educació Especial, etc.)

2. Graduats en Educació Primària o Educació Infantil

3. Titulats en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.

4. Titulats en Medicina

5. Titulats en Educació Social

6. Altres titulacions universitàries oficials

A qui va adreçat?

Aquest curs s'adreça a qualsevol persona que tingui interès en el tema i es trobi en possessió d'una titulació universitària oficial, de grau o equivalent.

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en la realització d'una carpeta d’aprenentatge, d'una selecció dels diferents recursos exposats, així com de diferents aportacions o propostes d'activitats d'aula i d’evidències de tot el procediment d’aprenentatge que es puguin anar desenvolupant al llarg del curs.

Hi haurà dues convocatòries d’avaluació, que seran als mesos de juny i setembre de 2020.

S'ha d'assistir a un mínim d'un 80% de les classes presencials per poder ser avaluat.Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Presencial, UIBTalent