Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul I:  Introducturi

 • El conflicte.
 • Mètodes alternatius de resolució del conflicte (ADR).
 • Arbitratge, conciliació, negociació i Mediació.

Mòdul II: La mediació

 • Concepte, principis, models teòrics i àmbits de aplicació de la Mediació.
 • Marc normatiu. La mediació civil i mercantil.
 • Procediment i fases.
 • L'acord de Mediació: eficàcia jurídica.

Mòdul III: Tècniques de mediació i resolució de conflictes.

 • Aspectes comunicacionals de la mediació.
 • Intervencions mediadores.

Mòdul IV: El mediador

 • El rol del mediador.
 • Drets i deures.
 • Codi Deontològic.

Mòdul V: Assumptes civils susceptibles de Mediació

 • Propietat horitzontal.
 • Relacions de veïnatge, incloent la problemàtica del dret real de servitud.
 • Dret de danys. Especial referència a la responsabilitat mèdica.
 • Dret de successions.

Mòdul VI: La mediació com a mètode de resolució alternativa de conflictes a l'àmbit mercantil

 • La mediació en alguns camps mercantils (Dret de la competència, Dret de la publicitat, Propietat Intel•lectual e Industrial, sistema financer).
 • La mediació a l'empresa familiar i en les societats mercantils. Protocol familiar.
 • La mediació en els conflictes contractuals.
 • Mediació concursal.

Mòdul VII: Pràctiques (45 hores presencials)

 • Resolució de casos pràctics, valoració i equips reflexius.
Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Semipresencial