Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per l'Habilitació de Guies Turístics

Quines sortides professionals tindré?

Els alumnes que superin el curs podran sol·licitar, a la Direcció General de Turisme de la CAIB, l'habilitació per a l'exercici de la professió de guia turístic a les Illes Balears.

Per obtenir aquesta habilitació, a més de superar el curs, els alumnes hauran d'acomplir els requisits, exigits per la normativa vigent (article 137 del Capítol X del Decret 20/2015, de 17 d'abril de la CAIB, publicat al BOIB del número 56 de 18 d'Abril de 2015):

1. Tenir nacionalitat espanyola, d'algun país de la Unió Europea, o ser ciutadà estranger amb residència a Espanya

2. Ser major d'edat

3. Tenir algun dels títols següents: cicle formatiu de grau superior de formació professional; diplomat o llicenciat universitari; grau o màster universitari, o qualsevol altre equivalent o homologat

4. Acreditar el coneixement de les llengües cooficials de les Illes Balears (català i castellà), seguint el protocol establert a la normativa vigent

5. Acreditar el coneixement de l'anglès i d'almenys una segona llengua estrangera, seguint el protocol establert a la normativa vigent

6. Superar les proves d'habilitació convocades per la Direcció General de Turisme. Els alumnes que hagin superat aquest curs, seran eximits de realitzar una part de les proves.

Els alumnes que tinguin algun dels següents títols no necessiten realitzar aquest curs, i poden sol·licitar la habilitació a la Direcció General de Turisme (sempre que compleixin els requisits esmentats anteriorment):

Títol de grau en turisme, diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques,
Tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats.

Els titulars d’un certificat de professionalitat o d’una acreditació de competències pel que fa a guia turístic, obtindran l’habilitació de l’Administració turística insular competent, amb la sol·licitud prèvia, sempre que resulti acreditat que el títol, el certificat o l’acreditació que s’hagi obtingut assegura les competències suficients a judici de l’Administració turística respecte (Capítol X del Decret 20/2015, de 17 d’abril de la CAIB, publicat al BOIB del número 56 de 18 d'Abril de 2015).
Els alumnes que disposin d'un dels títols esmentats cursats a una altre Comunitat Autònoma i que superin el curs podran sol·licitar l'habilitació directe si compleixen amb els requisits de llengües cooficials de les Illes Balears, anglès i almenys una segona llengua estrangera.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Menorca, Presencial, UIBTalent