2018-2019 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que amb una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional volen exercir aquesta docència però no poden realitzar els estudis de Màster de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents.

El preus estan regulats pel BOIB núm, 93-23/juliol/2016_Decret 44/2016. Se poden modificar amb la publicació del Decret de taxes del 2017.

Per formalitzar la preinscripció ens hauria d'enviar el formular de sol·licitud, amb la documentació adjunta necessaria per acreditar els requisits necessaris per la insripció.

Més informació en la documentació adjunta

Adreçat a

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 2007.

Procés d'inscripció

Per formalitzar la preinscripció ens hauria d'enviar el formular de sol·licitud, amb la documentació adjunta necessaria per acreditar els requisits necessaris per la insripció.

Més informació en la documentació adjunta

1er Període d'inscripció:

1 - 18 de juny: inscripcions

19 - 21 juny:  revisió documentació presentada

22 de juny:  publicació llista provisional de tots els inscrits

25 i 26 de juny:  període d'esmenes

27 de juny: revisió de la documentació presentada

28 de juny: publicació llista admesos

29 de juny al 6 de juliol: Formalització de la matrícula i pagament del primer termini

Documentació

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Inserció Professional, Mallorca, Menorca, Semipresencial
Matrícula oberta