2017-2018 La nova Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB)

La recent entrada en vigor de la nova Llei d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) constitueix una fita essencial en la normativa balear sobre dret urbanístic: es tracta de la segona Llei general del sòl que tenim a les Illes Balears, després de la LOUS de 2014, la qual queda derogada i substituïda per la nova Llei. La LUIB introdueix importants novetats en algunes de les matèries o parts del Dret urbanístic: en matèria de planejament, en matèria de gestió, sobre la disciplina urbanística, en la distribució de competències administratives sobre l'urbanisme, etc.

Aquest seminari pretén fonamentalment posar de manifest, analitzar i debatre, amb esperit crític, les principals novetats que introdueix la LUIB respecte de la LOUS anterior.

És per això que des de la Universitat de les Illes Balears hem volgut organitzar aquest Seminari, per tal d’ajudar a esbrinar l’abast i el contingut d’aquesta important norma de referència i, especialment, la seva incidència pràctica.

A qui s'adreça?

Advocats, arquitectes, funcionaris, responsables polítics, empresaris, etc.

Data i horari

Dia 25 d'abril de 9.15 a 19.30h

Certificat

Es lliurarà certificat d'assistència al Seminari.

 

Congressos i Jornades, Curs, Cursos d'especialització, Dret, Eivissa, Impacte ambiental, Institucions públiques, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Presencial