Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Objectius

Objectius generals:

1. Saber comprendre i analitzar el conflicte

2. Saber conèixer i utilitzar la mediació com a mètode de resolució de conflictes

3. Saber connectar la teoria i la pràctica de mediació

Objectius específics:

1. Conèixer las teories de la mediació i ser capaç de adaptar-les en funció de la especificitat dels casos i de les situacions.

2. Conèixer i tenir habilitat en la utilització de las tècniques de mediació.

3. Ser capaç d'utilitzar les tècniques de mediació en els àmbits propis del dret civil i del dret mercantil.

Avaluació

S'avaluaran els coneixements teòrics mitjançant la resolució de proves tipo test i casos pràctics. A més, les activitats pràctiques de mediació també seran qualificades. És obligatòria la participació en les classes pràctiques de mediació que se realitzen.

Idioma

Essent un curs semipresencial es realitzarà en castellà.

Quines sortides professinals tendré?

Els alumnes que obtinguin la titulació podran actuar com a mediadors i accedir al Registre de Mediadors depenent del Ministeri de Justícia, que té caràcter voluntari pels mediadors, però que resulta necessari per aquells que puguin accedir a la condició de mediador concursal, d'acord amb el previst en els articles 11 i 15 del RD 980/2013, de desembre.

Expert Universitari, Semipresencial