Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul I:  Introducturi

El conflicte

Mètodes alternatius de resolució del conflicte (ADR)

Arbitratge, conciliació, negociació i Mediació

Mòdul II: La mediació

Concepte, principis, models teòrics i àmbits de aplicació de la Mediació.

Marc normatiu. La mediació civil i mercantil.

Procediment i fases

L'acord de Mediació: eficàcia jurídica.

Mòdul III: Tècniques de mediació i resolució de conflictes.

Aspectes comunicacionals de la mediació

Intervencions mediadores

Mòdul IV: El mediador

El rol del mediador.

Drets i deures.

Codi Deontològic

Mòdul V: Assumptes civils susceptibles de Mediació

Propietat horitzontal

Relacions de veïnatge, incloent la problemàtica del dret real de servitud

Dret de danys. Especial referència a la responsabilitat mèdica

Dret de successions

Mòdul VI: La mediació com a mètode de resolució alternativa de conflictes a l'àmbit mercantil

La mediació en alguns camps mercantils (Dret de la competència, Dret de la publicitat, Propietat Intel•lectual e Industrial, sistema financer)

La mediació a l'empresa familiar i en les societats mercantils. Protocol familiar.

La mediació en els conflictes contractuals

Mediació concursal

Mòdul VII: Pràctiques (45 hores presencials)

Resolució de casos pràctics, valoració i equips reflexius.

Expert Universitari, Semipresencial