Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Estructura i Contingut

Mòdul 1: La teoria de les intel·ligències múltiples (IIMM) i l'aprenentatge. (18 hores)

 • La inclusió i l'equitat educativa
 • Implicacions i principis per a la pràctica educativa
 • Fonamentació teòrica en el marc de les IIMM
 • Avanços en la neurociència per a l'aprenentatge autònom
 • Detectar, descobrir i treballar amb les IIMM de l'alumnat
 • Planificació de la docència a partir de les IIMM
 • El Disseny Universal d'Aprenentatge
 • L'ensenyament multinivell i la programació diversificada

Mòdul 2: L'aprenentatge cooperatiu.(22 hores)

 • Fonaments teòrics de l'aprenentatge cooperatiu
 • Tècniques i estratègies de l'aprenentatge cooperatiu
 • L’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu
 • L'aprenentatge cooperatiu de l'equip docent com eix vertebrador del canvi educatiu
 • La cultura col·laborativa de l’equip de professors i la professionalitat docent
 • L’assertivitat la construcció de consens, la cohesió d'equip, la integració de la diferència, la prevenció i l’afrontament constructiu de possibles conflictes
 • Les comunitats d'aprenentatge

Mòdul 3: El treball per projectes. (16 hores)

 • Una nova mirada a l'escola i al currículum: l'aprenentatge autònom

 • Tipologies de projectes

 • L'avaluació en els projectes

 • L'aprenentatge-servei

Mòdul 4: Metodologies centrades en l'autonomia: Ambients d'aprenentatge. (28 hores)

 • Els ambients d'aprenentatge: principis
 • Estratègies d'organització dels espais
 • La configuració de l’escola des dels ambients d’aprenentatge
 • La gammificació: Què és i què no és un disseny educatiu gammificat? 
 • El design for thinking
 • L'avaluació de competències
 • Eines i estratègies per l'autoregulació

Mòdul 5: Experiències d'aula a l'etapa de Secundària. (20 hores)

 • Propostes d'aula a l'etapa de Secundària
 • Propostes d'aula a l'etapa de Primària

Mòdul 6: Seminari de seguiment (4 hores)

 • Metodologies actives
Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Nous materials, Presencial