Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) 2017-18

Horari

Els dilluns de 18.00 a 21.00.

Excepcionalment s'impartiran alguns mòduls en un altre horari.

Avaluació

  • Per poder ser avaluat cal assistir al 80% del curs.
  • Cal lliurar el treball final que consta de la presentació d'un quadern de treball dividit en dues parts: una per a l'aprofitament personal, i l'altra per al seguiment de les aplicacions professionals dels continguts del curs.

A més de la qualificació d'aquest treball, es tindrà en compte la participació a les classes i la realització de les pràctiques i activitats proposades.

Quines sortides professionals tendré?

L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l'orientació i l'assessorament per a la formació emocional intel·ligent, l'afrontament constructiu de problemes i dificultats, la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està destinada aquesta formació, i es potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l'empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà

Expert Universitari, Presencial