2017-2018 Curs d'Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

L'Ordre de 14 d'octubre de 1997, per la qual s'aprovaren les normes de seguretat per a l'exercici d’activitats subaquàtiques, va establir, al seu annex I, la consideració del busseig científic com a busseig professional. L’augment de les experiències d’I+D que els organismes públics espanyols realitzen en el medi hiperbàric han posat de manifest que les activitats relacionades amb el busseig científic no poden ser incloses dins les característiques que serveixen per definir el busseig professional a l’esmentada ordre.

Efectivament, les especials característiques que concorren en el busseig científic —atès que no es tracta d’immersions en temps, ni en profunditat, o d’immersions successives que puguin exigir els requisits de seguretat aplicables a les activitats subaquàtiques professionals, i s'assimilen en la pràctica a les característiques de l’apartat de busseig esportiu i recreatiu— fan necessari dotar d’una definició pròpia aquest tipus de busseig en l’exclusiu camp de la seguretat marítima, ja que, el seu objecte no són les immersions esportives ni tampoc les immersions professionals de tipus industrial o comercial.

Dins l’àmbit dels bussejadors científics i amb el predomini de la seguretat en el mar, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscs inherent a aquesta activitat, el present curs tindrà per finalitat millorar la formació preventiva dels dits bussejadors.

En el marc de los disposat a l’article 149.1.20 de la Constitució, la llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’estat i de la marina mercant, s’encomana en el seu article 86.1 al Ministeri de Foment les competències relatives a la seguretat de la vida humana a la mar.

Adreçat a

Titulats de grau, diplomatura o llicenciatura, a alumnes de darrer curs i a totes aquelles persones interessades en les ciències del mar i el món subacuàtic.

Requisits d'admissió

Bussejadors amb titulació de busseig de qualsevol nivell i un mínim de 20 immersions en aigües obertes demostrables. Els alumnes hauran d'aportar un equip de busseig autònom complet per les pràctiques al mar.

Les càrregues d'aire de les botelles pel curs corren a càrrec d'ISURUS.

Curs d'Actualització Universitària, Presencial