Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Objectius

- Desenvolupar la capacitat per analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant l'enfocament de gènere.

- Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en diversos contextos d'aplicació.

- Desenvolupar la capacitat d’analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i violència de gènere.

- Conèixer i aplicar els conceptes claus relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i TIC’s.

- Conèixer i manejar adequadament els principals canals de informació en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.

- Conèixer i manejar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) relatives a l’àmbit d’estudi i desenvolupament professional.

- Capacitat per treballar i pensar de forma creativa i autònoma, y desenvolupar noves idees, conceptes i treballs.

- Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap els problemes de les persones i les comunitats.

- Ser capaç de contribuir al coneixement i al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d’accessibilitat universal i disseny per a tots i foment de la cultura i la pau.

Avaluació

La nota final de curs s'obtindrà de la suma de dues parts:

-Un 70% del bloc d'activitats. L’alumnat haurà de realitzar un total de 5 activitats obligatòries, una per mòdul, (comentari de text, comentari de noticies, o activitat assimilable determinada pel professorat) que seran puntuades sobre 10. Cada una de les activitats tindrà un pes del 14% sobre la nota final. Per aprovar el curs s’haurà de obtenir una puntuació igual o superior a 5.

-Un 30% del treball final de curs. Cada alumne tindrà una professora del curs que tutoritzarà el seu treball final.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma

Itinerari

"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)" amb la realització del mòdul 1 i 2 a més d'un treball final

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)" amb la realització dels mòduls 3,4 i 5 a més d'un treball final.

 

A distància, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat, R+D+I