2017-2018 Curs de Llengua i Cultura Espanyoles (FEBRER - JUNY 2018)

Amb els cursos de Llengua i Cultura Espanyoles de la Universitat de les Illes Balears es pretén fomentar les habilitats comunicatives dels alumnes i que adquireixin els coneixements d'espanyol necessaris per a comunicar-se amb fluïdesa amb hispanoparlants a les activitats de la seva vida quotidiana i professional, així com conèixer la cultura espanyola com a part fonamental del procés de l'aprenentatge de l'idioma en sí.

Per a dissenyar aquests cursos la UIB empra com a referència el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que permet establir una base comú a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües.

En aquest marc es proposa un sistema comú de nivells de competència lingüística que parteix de la divisió en tres nivells (A,B y C) que inclouen alhora 2 subnivells cadascun i que es descriuen en termes de competències generals i comunicatives dels alumnes o usuaris a l'horade realitzar determinades activitats amb la llengua estrangera (recepció, producció, interacció o mediació).

Es duen a terme els següents cursos, per informació i matrícula de cadascun cal accedir al web indicat:

CURS INICI  FINALITZACIÓ  Nivells Més informació i matrícula
 

Curs d'octubre - gener

Prova nivell: 9/2018

Part I: 10/2018

Part II: 11/2018

Part I: 11/2018

Part II: 1/2019

A1, A2, B1, B2, C1, C2 

http://www.fueib.org/curs/eleoctubreenero

 

Curs de febrer - juny

Prova nivell: 9/2/2018

Part I: 12/2/2018

Part II: 16/4/2018

 

Part I: 13/4/2018

Part II: 8/6/2018

A1, A2, B1, B2, C1, C2   Consultar els altres fulls d'aquesta web
Curs intensiu de juliol

Prova nivell: 2/7/2018

Inici: 3/7/2018

 Fi: 21/7/2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 

http://www.fueib.org/curs/elejulio

Curs intensiu de setembre

Prova nivell: 1/9/2018

Inici: 3/9/2018

 Fi: 22/9/2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 http://www.fueib.org/curs/eleseptiembre

Adreçat a

Qualsevol persona que estigui interesada en aprendre o millorar el seus coneixements d'espanyol.

Curs, Cursos d'idiomes, Humanitats, Presencial