Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Horari

Els divendres de 16 a 20 hores i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores.

Idioma

Les llengües utilitzades al llarg del curs seran el català i el castellà.

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol serà necessària una assistència del 85% de les hores lectives del curs.

La qualificació final del curs s'obtindrà a partir de la valoració obtinguda de:

  • La memòria del treball de fi d'estudis, projecte individual i personal.
  • La presentació i defensa del projecte davant un tribunal.
  • La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne.

El treball de fi d'estudis consisteix en realitzar durant el curs la gestió d'un projecte particular, aplicant la major part dels conceptes introduïts durant les sessions presencials. Cada professor indicarà les pautes, resultats i productes que han de ser contemplats en el projecte individual de cada alumne. Els resultats i productes a obtenir encomanats són els que seran avaluats pel tribunal durant la presentació i defensa del treball de fi d'estudis realitzat.

Per a completar el projecte, l'alumne haurà de treballar de forma continuada durant tot el curs. Dins de les 6 sessions de seguiment del projecte individual del mòdul "Supervisió del cas pràctic", els alumnes presentaran els resultats parcials aconseguits fins el moment. En aquestes sessions de seguiment es produirà una interacció constant de cada alumne amb el professor i amb la resta de companys per a resoldre els possibles dubtes i aportar suggeriments de millora.

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Projectes