Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de la UIB (63 ECTS)

Horari

Les classes se duran a terme de dimecres a divendres de 16.30 a 20.30h.


Competències

Competències bàsiques
1. Capacitat per conèixer el context relacional, jurídic i  psicològic de les persones, les famílies i les organitzacions que  afronten una mediació com a procediment de resolució de conflictes

2. Capacitat per conèixer i comprendre la naturalesa  diversa  dels conflictes i identificar i desenvolupar  el diagnòstic dels conflictes

Competències específiques
1. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar  els models de la mediació per promoure el desenvolupament d'acords i la resolució dels conflictes

2. Capacitat d'aplicar el procediment de la mediació per promoure el desenvolupament d’acords i la resolució dels conflictes

3. Capacitat d’utilitzar les tècniques  adequades per desenvolupar correctament un procés de mediació

Competències transversals
1. Capacitat d’analitzar i  gestionar la informació emergent a les sessions de mediació

2. Capacitat de relacionar-se amb les persones que participen a les sessions de mediació

3. Capacitat per resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions

Avaluació

L'avaluació comptarà amb 2 apartats:

-Cada mòdul/assignatura tindrà el seu sistema propi d´avaluació.


-Treball Fi de Màster es desenvoluparà associat a l´assignatura de Pràctiques Experimentals
 

La normativa aplicable a la formació de la persona mediadora que es recull als Articles 12, 13, 14 i 15, Formació de les persones mediadores, del Decret 66/2008, de 22 de novembre, de Mediació Familiar, Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, ens obliga a la realització d´un Treball Final de Màster (TFM), el qual consistirà en un treball acadèmic de recerca sobre fonts secundàries. Aquest treball serà tutoritzat pels professors/es designades per a la direcció del Màster, dins de les línies de recerca proposades al començament del curs.

Idioma

El curs s'impartirà en castellà i català

Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial