2017-2018 Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de la UIB (63 ECTS)

La mediació és un procediment  per a la resolució de   conflictes en el qual  les parts implicades cerquen solucions (acords) amb el suport d'un tercer imparcial (el mediador). Quan els conflictes afecten a persones d'una mateixa família parlem de mediació familiar, constituint-se en  les situacions més habituals de les discrepàncies pròpies de la separació i  el divorci.   Si la naturalesa dels conflictes està relacionada amb altres assumptes derivats de la resta de relacions civils o de relacions mercantils, aleshores, parlarem de mediació en assumptes civils i mercantils

 

El  Màster vol donar suport teòric, metodològic i instrumental a les iniciatives de mediació que des de diverses instàncies (serveis públics, organitzacions no governamentals i pràctica privada) s'estan articulant  i que pretenen introduir mesures preventives i substantives  adreçades a la solució de conflictes. Així mateix, el Màster, en la seva especial incidència de continguts  de Mediació Familiar,  pretén formar els futurs mediadors familiars en concordança a les indicacions de la   Llei   de Mediació Familiar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En conseqüència, el programa que es presenta també haurà de ser homologat per la Direcció General de Família del Govern Balear, amb l´objectiu de que la seva homologació permeti  als titulats complir els requisits per a la seva inclusió al Registre de Mediadors de la  Comunitat Autònoma.

 

El Títol de Màster  en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils s'ha ajustat als requisits de formació (mínim de 360 hores) fitxats al Articles 12, 13, 14 i 15, Formació de les persones mediadores, del Decret 66/2008, de 22 de novembre, de Mediació Familiar. Conselleria  d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.

Adreçat a

S'ofereixen preferentment a professionals amb diferents formacions en ciències socials.

Segons la Llei /2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, BOE nº 162 de 7 de juliol, qualsevol  professional amb titulació universitària o formació professional  de segon grau podrà  fer mediacions civils i mercantils.

A la CAIB, la legislació actualment vigent  limita  exclusivament els Graduats,  Llicenciats i Diplomats  en Psicologia, Dret, Pedagogia, Psicopedagogia i Treball Social i  Educació Social es podran inscriure al Registre de Mediadors de la CAIB amb la  finalitat  de dur a terme mediacions familiars

Entrevista

Abans de l'inici de la formació heu de tenir una entrevista personal amb els directors del curs, on us explicaran en profunditat el programa i les dinàmiques que se duran a terme.

En aquesta reunió podràs resoldre totes les consultes que puguis tenir sobre el màster.

Les entrevistes se realitzaran a Sala de Deliberacions de la Facultat de Filosofia i Lletres (Ed Ramon Llull).

Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial