2016-2017 Expert Universitari en Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Les teràpies assistides amb animals (T.A.A.) consisteixen en emprar una sèrie de recursos que ofereix la interacció amb l'animal amb finalitats terapèutiques. Existeixen multitud d'animals que s'utilitzen a aquest efecte: cans, cavalls, dofins, animals de granja, etc. No obstant això, aquest postgrau es centrarà a abordar les teràpies assistides per cans i cavalls. Les poblacions a les quals van dirigides aquest tipus de teràpies poden ser també molt diverses, des de nins amb epilèpsia, a adults amb malalties mentals o ancians. L'ús d'animals per ajudar en activitats terapèutiques, o com a agents socialitzadors, té una llarga història, però l'ús extensiu, documentat i organitzat és relativament nou. És evident que es tracta d'un camp professional emergent al nostre país, però de considerable implantació i desenvolupament en països en els quals existeix una major familiarització amb el món de la interacció amb els animals, com Anglaterra, Alemanya o EEUU.

Cartell cloenda ExU en Terapies Assistides per Animals

Adreçat a

Per poder cursar el postgrau d'Experto a en T.A.A. és necessari tenir el grau/diplomatura/llicenciatura, o cursar el darrer curs, de Fisioteràpia, o Teràpia ocupacional, o Logopèdia, o Psicologia, o Pedagogia, o Mestre/a d'Educació Especial. L’accés de qualsevol altre perfil, es deixarà a criteri de les directores del curs.

A través d'aquest estudi propi es podran practicar les terapies assistides amb cavalls i amb cans en centres especialitzats i adaptats per dita pràctica.