2016-2017 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que amb una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional volen exercir aquesta docència però no poden realitzar els estudis de Màster de Formació de Professorat.

D’acord amb l’ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents.

El preus estan regulats pel BOIB núm, 93-23/juliol/2016_Decret 44/2016.

Per formalitzar la preinscripció ens hauria d'enviar el formular de sol·licitut, amb la documentació adjunta necessaria per acreditar els requisits necessaris per la insripció.

Més informació en la documentació adjunta

Adreçat a

Únicamente podrán acceder al COFPDE aquellas personas con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia y no puedan acceder a los estudios de Máster regulados por la Orden ECI / 3858/2007.

Nom de l'arxiu Mida
Criteris prioritat COFPDE 2016-17
Nom de l'arxiu Mida
Formulari de sol·licitud
Nom de l'arxiu Mida
Reial Decret 276/2007
Nom de l'arxiu Mida
Titulacions declarades equivalents